Výhru Vám zašleme na Váš e-mail.

Zadejte Váš e-mail:
Kategorie

INFORMACE PRO ODBĚRATELE BATERIÍ

dovolujeme si Vás, jako našeho odběratele baterií nebo akumulátorů, informovat o povinnostech výrobců (dovozců), distributorů či posledních prodejců, které upravuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“). Tento zákon předepisuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení baterií nebo akumulátorů na trh a klade důraz na zohlednění jejich celého životního cyklu, a to při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.

Zajištění zpětného odběru baterií a akumulátorů, které nám tento zákon ukládá, plní má firma Radek Hofer se sídlem Šumperská 222, 788 13 Rapotín, IČ: 16632982 prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ: 26725967 (dále jen „kolektivní systém ECOBAT“).

Základní zákonnou povinností pro výrobce (dovozce), distributory a prodejce je zajistit zpětný odběr odpadních baterií a akumulátorů, a to bez ohledu na to, zda jsou na trh nebo do oběhu uváděny samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků. Dále je povinen informovat konečného uživatele o veřejných místech, na kterých mohou být odpadní baterie odevzdány, a zajistit jejich následné materiálové zpracování za použití nejlepších dostupných technik. Recyklací kovových látek obsažených v odpadních bateriích dosahujeme významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Současně musí informovat konečného uživatele o skutečnosti, že odpadní baterie a akumulátory nesmí být odstraňovány jako netříděný komunální odpad a nesmí se skládkovat. Hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí a tím možný negativní vliv na lidské zdraví.

Kolektivní systém ECOBAT disponuje sběrnou sítí, kterou můžou koneční uživatelé baterií najít na https://mapa.ecobat.cz/. Připravená interaktivní mapa sběrných míst jim poskytne kompletní informace o nejbližším místě, kam je možné odpadní baterie a akumulátory bezplatně odevzdat. Filtrovat lze podle skupiny baterií i možnosti společného odevzdání odpadních baterií s drobným elektrozařízením.

Baterie, akumulátory nebo knoflíkové články uváděné naší společností jsou označeny stanoveným grafickým symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol značí, že baterie nepatří do směsného odpadu a musí být odevzdány na místě k tomu určeném. V případě přítomnosti těžkého kovu v některých typech baterií, musí být pod grafickým symbolem doplněn údaj o chemickém složení baterie Hg pro rtuť, Cd pro kadmium a Pb pro olovo. U skupiny přenosných a automobilových baterií nebo akumulátorů dbáme na to, aby viditelně, čitelně a nesmazatelně obsahovaly údaj o své kapacitě.

Plnění následujících zákonných povinností však můžeme zajistit jen díky spoluprací s Vámi – našimi odběrateli (posledními prodejci, distributory). Dovolte nám tedy připomenout povinnosti, které se bezprostředně týkají Vás:

Pokud jste distributorem baterií, je Vaše společnost povinna poskytnout výrobci součinnost při informování konečných uživatelů o zajištění zpětného odběru odpadních baterií (podle § 13 odst. 1 zákona o VUŽ).

Pokud jste posledním prodejcem baterií, je Vaše společnost povinna zpětně odebírat odpadní baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo ve Vaší prodejně, pokud je Vaše ekonomická činnost uvedena v příloze č. 4 zákona o VUŽ. V případě, že se Vás tato podmínka týká, máte nárok na zřízení místa zpětného odběru přímo ve Vaší prodejně a na zajištění jeho dalšího bezproblémového provozování. Zřízení a provozování místa zpětného odběru je pro Vás zajišťováno kolektivním systémem ECOBAT zcela bezplatně. Zpětný odběr musí poslední prodejce vždy provádět bez nároku na úplatu od konečného uživatele. 

Pokud jste konečným uživatelem přenosných baterií, můžete tyto odpadní baterie nebo akumulátory odevzdávat na kterémkoliv veřejném místě zpětného odběru sběrné sítě kolektivního systému ECOBAT nebo poslednímu prodejci.

V případě, že jste konečným uživatelem automobilové nebo průmyslové baterie, jste povinen je odevzdat pouze na místo zpětného odběru odpadních baterií např. sběrné sítě kolektivního systému ECOBAT nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech.

Úplný výčet povinností distributorů a posledních prodejců podle zákona o VUŽ naleznete na www.ecobat.cz. 

Naše společnost bude v České republice i nadále plnit své povinnosti tzv. výrobce baterií v plném rozsahu prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci při zajištění plnění zákonných povinností výrobce baterií. Díky Vám přispíváme k dalšímu rozšiřování a zkvalitňování systému zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů.  

Baterie do koše nepatří! 

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na bateriích nebo akumulátorech, nebo na elektrozařízeních, které baterie nebo akumulátory obsahují, na jejich obalech atd. Tento symbol vyjadřuje, že baterie po ukončení své životnosti nepatří do komunálního odpadu a odpadní baterie nebo akumulátory musí být odevzdány pouze na místech zpětného odběru baterií a akumulátorů či drobného elektrozařízení. Toto je základní předpoklad ke splnění hlavního cíle zákona o výrobcích s ukončenou životností, kterým je zvýšit opětovné použití nebo materiálové využití odpadních baterií, a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek v nich obsažených na lidské zdraví a životní prostředí. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Hg, Cd nebo Pb, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky rtuti, kadmia nebo olova. 

Kam s vybitými odpadními bateriemi 

Odpadní přenosné baterie nebo akumulátory můžete odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru baterií (někdy i drobných elektrozařízení)“. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, červené venkovní kontejnery na zpětný odběr baterií a akumulátorů, či drobných elektrospotřebičů, sběrné dvory, servisy aj.

Odpadní automobilové nebo průmyslové baterie nebo akumulátory jste jako konečný uživatel povinen odevzdat pouze na místa, která jsou označena jako „místa zpětného odběru baterií“ nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (zpracovatelé EEZ, sběrné dvory v městech a obcích, svozové odpadářské firmy aj). 

Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na https://mapa.ecobat.cz/.

Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.


QR kód

Prohlédnuté produkty

Žádné produkty